Cutting Edge Kulturskole 2022

Universitetet i Agder, Kristiansand, 16-18. februar 2022

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for kunstfag inviterer til konferansen: Cutting Edge Kulturskole, 2022: ‘Institusjonen, kunsten og det antropocene’. Konferansen avholdes 17.-18. februar 2022. Dagen før, 16. februar 2022, inviterer Norsk kulturskoleråd til praksisutviklende konferanse.

Institusjonen, kunsten og det antropocene

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har til intensjon å styrke samarbeid om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelt og forskningsmiljøer som på forskjellige vis tangerer kulturskole. Konferansen vil presentere kulturskolerelatert og –relevant forskning som kretser om tre temaer. Konferansedeltagerne kan enten posisjonere seg innenfor en av disse, eller på tvers av dem. Presentasjonene kan enten reflektere erfaringer og forskning / prosjekter fra kulturskolesektoren, eller forskning og kunstnerisk og pedagogisk utviklingsarbeid som kan ha en praktisk eller tematisk overføringsverdi mot kulturskolen innen de skisserte temaene. 

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

Makt og institusjonalisering. 

Kulturskolens rammeverk og strukturer har formet dens virksomhet, og bidratt til både å fremme og hemme ulike praksiser. Kulturskolens særstilling mellom kunst og kultur, opplæring og opplevelse, nasjonale og lokale planer skaper et stort mangfold av samarbeidende aktører uten noe sterkt overordnet lov- og rammeverk. Å operere i et slikt konglomerat av interesser kan inspirere til å tenke organisasjonsstrukturer mindre statiske og hierarkiske enn de som er tilpasset mer tradisjonelle bedrifter og organisasjoner. Hvordan er det mulig å tenke seg organisasjonsmodeller der kulturskolens omskiftelige og mangeartede eksistens blir dens største potensial? Hvordan kan man utvikle rammeverk som skaper lokalt initiativ, fleksible løsninger og sporadiske kunstfaglige samarbeider? Hva hemmes og hva fremmes ved det rammeverket som eksisterer? Hvilke erfaringer finnes fra beslektede arenaer som kan ha en overføringsverdi når målet er å belyse mulige organisasjonsmodeller for kulturskolen? 

Kunst eller kultur?

I rammeplanen er kulturskolens virksomhet gjerne omtalt som «kunst- og kultur», som i ett ord. Kan det ligge et potensial for kulturskolen i å skille kunstbegrepet fra kulturbegrepet? Kultur tenkes gjerne som de holdninger, verdier og normer som vi enes om og opplæres til. De skaper identitet og tilhørighet og regulerer tenke- og væremåter i et samfunn, i en gruppe eller en organisasjon. Kunsten kan sies å ha et annet, og gjerne motsatt, mandat: Kunsten utfordrer kulturen! I kulturskolens rammeplan heter det: «I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser og få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd med gamle former.» Dersom en skal legge et slikt kunstsyn som understreker brudd, utfordring og nyskapning («tenke noe som er utenkt, se noe som er usett og si noe som er usagt», som det heter et annet sted i planen) til grunn, blir spørsmålet: Har kulturskolen strukturer og læringsmål som fremmer opplæring og kultur, men ikke kunst? Hvilke eksempler finnes det på prosjekter som belyser denne problemstillingen?

Kulturskolens oppgaver og ansvar i den ‘antropocene’ tidsalder

I 2018 inviterte Norsk kulturråd til årsmøte med kun ett spørsmål på agendaen: Hvilken betydning kan kunst og kultur ha når klima og miljø er i dramatisk endring? I UNESCOs Road Map for Arts, beskrives ett av tre mål: «Apply arts education principles and practices to contribute to resolving the social and cultural challenges facing today’s world.» Men skal kunstfeltet kunne ta stilling? Eller bryter det med kunstens autonomi å gi den en samfunnsmessig rolle? Kan kunsten tillate seg å vekke uro og ubehag, eller bør den kun romme noe vakkert som gir håp? Eco-art innebærer ofte å arbeide med og i naturen og bevege seg utenfor øvingsrommet. Som når aktørene forankrer sitt prosjekt der plastavfall samler seg, eller i den naturen de vil løfte fram eller verne. Kulturskoleeleven vil sammen med sin lærer kunne bli en feltarbeider som samarbeider med forskere og/eller et nabolag. Hvilken verdi har slike praksiser for kulturskolen? Og kanskje særlig interessant: Hvilke tanker, krav og ideer har barn og unge selv om bruken av kunst i den ‘antropocene’ tidsalder? Eller hva ville unge miljøaktivister som Greta Thunberg, Penelope Lea eller Anuna de Wever ha gjort dersom de var kulturskoleelever? Og hvordan håper vi de ville bli møtt der?

Program

Programmet er delt inn i to seksjoner. Første dag er praksiskonferanse i regi av Norsk kulturskoleråd, mens dag to og tre er avsatt til fagkonferansen. Praksiskonferansen på dag 1 vil være på norsk. Også på dag 2 og 3 vil mange presentasjoner være på nordiske språk, men det legges til rette for et gjennomgående engelskspråklig tilbud på de parallelle paper-sesjonene.

DAG 1 – Onsdag 16. februar 2022. Praksiskonferansen.

Norsk kulturskoleråds praksiskonferanse arrangeres som et gratis heldags webinar i regi av Norsk kulturskoleråd. Webinaret går fra kl 09:30 til 15:45 onsdag 16. februar.

DAG 2 og 3 – Torsdag 17. og fredag 18. februar 2022.
Cutting Edge Kulturskole 2022.

Fagkonferansen Cutting Edge Kulturskole er i regi av Universitetet i Agder og går over to dager 17. – 18. februar. Arrangementet vil i sin helhet foregå via Zoom. Påmeldte deltagere får tilsendt zoom-lenke til arrangementet.

Programmet sist oppdatert 11. februar 2022.

Keynote-foredrag

Keynotene på Cutting Edge Kulturskole vil bestå av foredrag med praksisinnslag.

Kai Bredholt (DK)

fra Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret.

Oskar Löfkvist (SE)

fra nysirkusgruppen Cirkus Cirkör.

Symposium-innledere

På konferansen vil det være et symposium for hvert av konferansens tre hovedtema.
Det vil være to innledere til hvert symposium. 

«Makt og institusjonalisering»

Sjur Høgberg

Rektor, Knuden, Kristiansand kulturskole

Høgberg har vært rektor ved Kristiansand kulturskole siden 2016. Han har tidligere også vært rektor for fire andre kulturskoler, på både Vest- og Østlandet. Høberg har både lærerutdanning, musikkutdannelse, samt en Executive master of management fra BI.

Cecilia Jeppsson

Universitetslektor, Linnéuniversitetet

Jeppsson er ansatt på Institutionen for Didaktik och lärares praktik ved Linnéuniversitetet. Hun har forsket spesifikt på kulturskolen. I sin ph.d.-avhandling undersøkte hun kulturskolens strategier for å rekruttere barn uavhengig av kjønn og sosiokulturell bakgrunn.

«Kunst eller kultur?»

Gry Ulrichsen

Stipendiat, NTNU

Ulrichsen tar en doktorgrad i kulturskoleutvikling (2018-2021). Hun arbeider som kunstner/forsker/lærer, og er opptatt av deltakende og sosialt engasjert kunst, dekoloniale perspektiver på og i kunstutdanning, estetisk tilnærming til læring og profesjonelle læringsfelleskap.

Ivar Selmer-Olsen

Førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne

Selmer-Olsen har arbeidet med førskolelærerutdanning i en årrekke og jobber særlig med barnekultur og barndomsforståelse. Han har vært både førsteamanuensis, dekan og prorektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

«Kulturskolen i den ‘antropocene’ tidsalder»

Tony Valberg

Professor, Universitetet i Agder

Valberg er professor ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, UiA. Han disputerte med avhandlingen En relasjonell musikkestetikk – Barn på orkesterselskapenes konserter. Fra 2011 har Valberg arbeidet med kunst- og nabolagsforankrede prosjekter som eksperimenterer med måter å være sammen på når mennesket ikke er i sentrum.

Tone Pernille Østern / Rose Martin

NTNU

Tone Pernille Østern har doktorgrad i dansekunst fra Theatre Academy/UniArts Helsinki, er dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk med fokus på dans ved NTNU. Digitalt vil også Rose Martin, professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans og flerkulturalitet, bidra.

Påmelding

Hele arrangementet vil bli digitalt. Praksiskonferansen på første dag (16. februar) vil bli arrangert som et gratis webinar i regi av Norsk Kulturskoleråd. Fagkonferansen på dag to og tre (17 – 18. februar) koster 460 kr og krever påmelding. 

Fagkonferansen krever påmelding, uansett om du skal delta med paper eller ikke.
 
Ny utsatt frist for påmelding til den digitale utgaven: 15. februar 2022

Viktige datoer

11. april 2021: Frist for å sende inn abstract (fullført)
Juni 2021: Tilbakemelding fra programkomiteen på innsendte abstract (fullført)
3. januar 2022: Frist for å sende inn revidert abstracts (gjelder alle som har sendt inn abstract)
10. januar 2022: Frist for å sende inn full papertekst (eller annet utvidet materiale) for forberedt respons (frivillig)
15. februar 2022: Siste frist for påmelding til konferansen
16. februar 2022: Norsk kulturskoleråds praksisutviklende konferanse
17. og 18. februar 2022: Cutting Edge Kulturskole – konferanse

Praksiskonferansen 16. februar

Cutting Edge Kulturskole er en forskningskonferanse arrangert av Nordisk Nettverk for Kulturskolerelatert Forskning og en lokal arrangørinstitusjon. Forskningskonferansen presenterer og drøfter forskning fra det kulturskolerelaterte feltet, og er rettet spesielt mot forskere og utdannere på kulturskolefeltet, men er også åpen for interesserte fra praksisfeltet i kulturskolen. 

Norsk kulturskoleråd har en strategi om å skape arenaer hvor forskningsfeltet, utdanningsfeltet og praksisfeltet møtes, og hvor forskning og utvikling i kulturskolen – og de utdanninger som fører til kulturskolen som yrkesfelt – er i sentrum. Praksiskonferansen den 16. februar arrangeres av Norsk kulturskoleråd i samarbeid med UiA og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og er en slik møteplass.

Praksiskonferansen passer for alle som arbeider i det kommunale kulturskolefeltet, eller er interessert i dette.

DELTA MED EGET BIDRAG

Call for abstracts (stengt)

Du er velkommen til å delta med presentasjon på konferansen. Frist for innsending av abstract er 11. april 2021.

Du kan sende abstract til følgende presentasjonsformat, merk hvilket format du ønsker når du sender inn abstract:

  • Paper. (20 min presentasjon, 10 min tilbakemelding/diskusjon) Dette inkluderer tradisjonelle, vitenskapelige paper såvel som kunstneriske, performative paper. Hvert paper kan ved forespørsel få en forberedt respondent.
  • Performance lecture og kunstneriske bidrag. (20 min presentasjon, 10 min tilbakemelding/diskusjon)
  • Poster. Posterne henges opp allerede på førkonferansen den 6. oktober, men vil bli gitt tid i programmet 7. eller 8. oktober.
  • Praksispresentasjoner (20 min presentasjon, 10 min tilbakemelding/diskusjon) beregnet for Kulturskolerådets førseminar den 6. oktober eller forskningskonferansen den 7. og 8. oktober.

Abstract (sammendrag av det du vil presentere, 200-400 ord, skandinavisk eller engelsk) sendes inn via eget skjema.

Nevn gjerne om ditt paper kan være relevant for ett av konferansens tre fokusområder.